Main menu

รวมพลังร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

อ่านเพิ่มเติม: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

FacebookG+TwitterRSS