นางปัฐวี ตาลุสา

ผู้อำนวยการกองคลัง
 083-166-5018
 


นางสาวพรรณทิพย์ อาบสุวรรณ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวพันธ์ธิภา สังข์สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ว่าง


นางสุขกัญณี เนื้อไม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางนุจรีย์ เงินทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกาญจนา  เทวรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Pin It