นางสุภัค สุวรรณเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 094-636-5238


นางสาวชนิกานต์ กัลพฤกษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางส่องแสง  ชูพันธุ์
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวภัทรานิษฐ์ อินทพงษ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวอรอนงค์ สหะชาติ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 
นางสาวชุติกาญจน์  เทวรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางจำเริญ ศรีคะเรศ

แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Pin It