นายสายบัว  ไม้แดง
ประธานสภา อบต.
08 7732 1557


นายเสนอ  ชูศิลป์

รองประธานสภา อบต.
08 3744 8321


นางนงค์เยาว์  แผ่ทอง
สมาชิก อบต. หมู่ 1
09 1150 5872


นายนิพนธ์  หงษ์ยนต์

สมาชิก อบต. หมู่ 2
06 2952 1722


นายทินกร  ถ้ำแก้ว

สมาชิก อบต. หมู่ 5
08 0506 9658


นายสมพงษ์  พลพรม

สมาชิก อบต. หมู่ 7
08 7842 3748


นายสมบุญ  สิทธิพร

สมาชิก อบต. หมู่ 8
09 4837 4364


นายสุชาติ  การะเวก

สมาชิก อบต. หมู่ 9
08 6927 9977


นายจินดา  จันแดง
สมาชิก อบต.หมู่ 10
08 1495 8952


นายอภิชัย เขินแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ 14
06 3369 1494

 

Pin It