Log in
updated 4:29 PM, May 12, 2021 Asia/Bangkok
A+ A A-

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประ…

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

มีนาคม 3, 2564 0

วันดินโลก

วันดินโลก

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก แ...

ธันวาคม 5, 2563 0

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ…

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบ...

พฤษภาคม 2, 2563 0

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 "เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป" โดยประชาชนสามารถชำระภาษีที่ดินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ

มีนาคม 4, 2563 0