Log in

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่…

ตามที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแท...

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกา…

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

เจอ - แจก - จบ

เจอ - แจก - จบ

สำหรับประชาชน หมู่ที่ 2, 9, 10, 14 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ที่มีผลตรวจ ATK+ ให้ติดต่อ รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ตามเบอร์โทรด้านล่าง ผู้ที่มีผล ATK + ท่านสามารถขอรับคำปรึกษา เรื่องการรักษาพยาบาลได้แล้ววันนี้ ที่ รพ.สต.อ.พรานกระต่าย ทุกแห่ง เบอร์ติดต่อ รพ.สต.ใกล้บ้าน  รพ.สต.บางลาด 096-020-8875  รพ.สต.ท่าไม้  099-223-0727  รพ.สต.วังชะโอน 086-440-7634  รพ.สต.วังควง 086-440-7635  ...

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและค…

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง ขอเฃิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายใน...

10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด

10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด

ในช่วงนี้มีปัญหาภัยแล้งต้องช่วยกันประหยัดน้ำ เรามี 10 กิจกรรมที่จะช่วยให้ในชีวิตประจำวันใช้น้ำอย่างประหยัดมาฝาก

วันดินโลก

วันดินโลก

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันด...

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 "เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป" โดยประชาชนสามารถชำระภาษีที่ดินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ

โครงการขยะรีไซเคิล

โครงการขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลถ้ากระต่ายทอง เข้าร่วม "โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)" รวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ำ, Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่) การลดขยะด้วยแนวคิด 3R 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบ...

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรั...

รวมพลังสู้ "ฝุ่น PM 2.5"

รวมพลังสู้ "ฝุ่น PM 2.5"

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

กระทู้ล่าสุดในการดานสนทนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

ประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

ไม่พบฟีด