Log in

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด

10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด

ในช่วงนี้มีปัญหาภัยแล้งต้องช่วยกันประหยัดน้ำ เรามี 10 กิจกรรมที่จะช่วยให้ในชีวิตประจำวันใช้น้ำอย่างประหยัดมาฝาก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุ…

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง

วันดินโลก

วันดินโลก

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันด...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ…

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหาร...

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 "เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป" โดยประชาชนสามารถชำระภาษีที่ดินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ

โครงการขยะรีไซเคิล

โครงการขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลถ้ากระต่ายทอง เข้าร่วม "โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)" รวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ำ, Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่) การลดขยะด้วยแนวคิด 3R 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบ...

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรั...

รวมพลังสู้ "ฝุ่น PM 2.5"

รวมพลังสู้ "ฝุ่น PM 2.5"

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรงให้กับสูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ ซึ่งจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผู...

รวมพลัง ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก

รวมพลัง ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เชิญชวนคนไทยร่วมใจกันรณรงค์ “รวมพลัง ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ชาวบลดภาวะโลกร้อน” อย่างจริงจัง ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ โดยการเปลี่ยนมาพกถุงผ้าเมื่อไปช้อปปิ้ง หรือไม่รับถุงเมื่อซื้อของน้อยชิ้น เพื่อลดปริมาณขยะ ลดการตัดต้นไม้ ลดปัญหาโลกร้อน