Log in
updated 8:11 PM, Jan 19, 2021 Asia/Bangkok
A+ A A-

สวัสดีปีใหม่ 2564

31-12-2563 Hits:30 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการปล…

29-08-2563 Hits:80 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับจิตอาสา อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ผู้นำ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด และประชาชนดำเนินการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณคลองห้วยพอก หมู่ที่ 8 ปลูกต้นไม้ 200 ต้น หญ้าแฝก 20,000 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษพันธุ์ไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน เสริมสร้างความแข็งแรงของขอบคันคลอง ตามปรัชญาและศาสตร์แห่งพระราชา

Read more

ร่วมการฝึ…

27-08-2563 Hits:92 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเมื่อยามเกิดสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดสาธารณภัย ร่วมกับเครือข่ายงานป้องกันสาธารณภัย อำเภอพรานกระต่าย จัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

Read more

พ่นหมอกคว…

24-07-2563 Hits:114 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยนายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง คณะผู้บริหารและหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม. ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้สามารถไปแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก

Read more

ลงสำรวจจุ…

25-06-2563 Hits:143 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ได้ลงสำรวจจุดดำเนินการโครงการพัฒนาถนนและแหล่งน้ำ โดยงบประมาณจาก อบจ.ในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดย นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนได้นำสำรวจในแต่ละจุดที่ดำเนินการโครงการในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาทางถนนและแหล่งน้ำให้กับประชาชน

Read more

โครงการขุ…

16-06-2563 Hits:162 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ใยวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยช่าง อบจ.ก.พ. ได้นำพาผู้รับจ้างชี้จุดดำเนินการโครงการขุดลอกคลองพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งบ่อสะเดา (คลองพระร่วง) โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

Read more

กิจกรรมจิ…

02-06-2563 Hits:163 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ฝ่ายปกครองอำเภอพรานกระต่าย และสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย ร่วมพัฒนาวัดโพธิบัลลังก์ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธื์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

Read more

โครงการขุ…

09-05-2563 Hits:160 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ในการจัดการภัยแล้ง จากความเดือดร้อนของประชาชน นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับสำนักงานป้องกัยและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงกลาง

Read more

ติดตามการ…

08-05-2563 Hits:169 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นายสมเดช คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดงมะไฟ ดำเนินโครงการกว่า 90% เพื่อเป็นเส้นทางการจราจรที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างตำบลพรานกระต่าย ที่มีประสิทธิภาพเชื่อว่าเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตำบลถ้ำกระต่ายทองต่อไป

Read more

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันดินโลก

วันดินโลก

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การเกิดขึ้นของ “วันดินโลก (World Soil Day)” มีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of...

ธันวาคม 5, 2563 0

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบ…

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

พฤษภาคม 2, 2563 0

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

ขยายเวลาชำระภาษี…

กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 "เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป" โดยประชาชนสามารถชำระภาษีที่ดินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ

มีนาคม 4, 2563 0

โครงการขยะรีไซเคิล

โครงการขยะรีไซเค…

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลถ้ากระต่ายทอง เข้าร่วม "โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)" การลดขยะด้วยแนวคิด 3R 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป...

กุมภาพันธ์ 11, 2563 0