By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
161 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 น. - 16.30 น.

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายดำเนิน เงินทอง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 086-543-4935

นายดำเนิน เงินทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
 086-543-4935

นางสาววีรวรรณ ชอบธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย น้อยนารถ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอนุฉรา โพธิบัลลังค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสิทธิพงษ์ เย็นอ่อน
นิติกรชำนาญการ

นายธเนตร มะยมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววาสนา ภู่จีน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจิราพร คมขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสันธิลา เล็กสุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชาลิสา เขียวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล แซ่ตั้ง
พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถบรรทุกน้ำ)
 
นายธรรมรัตน์ ปักธงชัย
พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง)
 
นายจำรุญ รอดกสิกรรม
คนงานทั่วไป

นายจรัล สาคร
พนักงานปฏิบัติงานดับเพลิง

นายสุรศักดิ์ ไม้แดง
พนักงานปฏิบัติงานดับเพลิง

นางสมพิศ ทองคำ
นักการภารโรง

นายอนุพันธ์ มาน้อย
จ้างเหมาบริการ

นายนัธทวัฒน เพชรอ้อน
จ้างเหมาบริการ

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้มีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ ในการกด “ยอมรับคุกกี้” ท่านได้ตกลงให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง และให้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมงานที่เข้ามาใช้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองอย่างไรกับบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสำหรับการประชาสัมพันธ์

นโยบายคุกกี้