Main menu
Loading…

กิจกรรมและผลงาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

12-01-2563 Hits:33 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็ก และมอบของขวัญที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คณะผู้บริหาร

Read more

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพร…

28-11-2562 Hits:60 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมถึงเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันดำเนินการในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองพระร่วง (ทดตาทา) หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

Read more

ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหต…

22-05-2562 Hits:444 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 จากลมพายุเมื่อคืนวันที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ไปต้นไป โดยมีบ้านที่ได้รับประสบเหตุวาตภัยอยู่หลายหลังคาเรือน

Read more

ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ

15-05-2562 Hits:262 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำชาติ ณ สนามกีฬาชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง และบริเวณที่ทำการ อบต.ถ้ำกระต่ายทอง โดยขอรับการสนับสนุนพันธ์กล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเชร) จำนวน 100 ต้น

Read more

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

06-05-2562 Hits:239 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more

โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ

09-05-2561 Hits:719 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

นายกสมเดช คมขำ มอบหมายให้ ผอ. กองช่าง ดูแลงานเรียงหินโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนาของนายจาง สีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

Read more

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธ…

09-05-2561 Hits:1585 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน ได้เป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติฯ ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประจำปี 2561 ณ วัดไตรภูมิ

Read more

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความ…

12-09-2560 Hits:745 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับเกียรติจากอาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์ 3 ระดับ 9 ผู้เชีั่ยวชาญการพูดในท่ีชุมชน เป็นวิทยากร

Read more

รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานก…

11-09-2560 Hits:347 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2559

Read more

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิ…

09-06-2559 Hits:316 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ปลูกต้นอินทนิล ต้นประดู่นา ต้นมะค่า ต้นมะขามป้อม ต้นมะขาม จำนวน 2,000 ต้น ณ บริเวณคันคลองชะนาว...

Read more

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

08-05-2559 Hits:217 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนชั้น ม.4 โดยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ศ.2559 ณ ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ

Read more
More from this category

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผ…

02-05-2562 Hits:282 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - avatar ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Read more
More from this category

FacebookG+TwitterRSS