By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
161 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 น. - 16.30 น.

โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดย นาย สมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมแข่งขัน "กีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง  บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และท่านนายอำเภอพรานกระต่าย ร่วมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ เปิดงาน ระหว่างทีมผู้นำหมู่บ้าน กับ ทีมผู้นำท้องถิ่น

โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง