By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
161 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 น. - 16.30 น.

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ตำบลถ้ำกระต่ายทอง หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)