Log in
updated 3:09 PM, Nov 17, 2020 Asia/Bangkok
A+ A A-

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง สายทางสระม่วง-คลองใหญ่ (รหัสสายทาง กพ.ถ.37-014) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It