Log in
updated 11:27 AM, Sep 27, 2022 Asia/Bangkok

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง กพ.ถ.37-006 สายทางท่าตะคร้อ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตากล้า

Pin It