Log in
updated 9:25 PM, Jun 17, 2022 Asia/Bangkok

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยน้อย หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา

Pin It