Log in
updated 11:27 AM, Sep 27, 2022 Asia/Bangkok

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง กพ.ถ 37-016 สายทางเล้าหมู หมู่ที่ 7 บ้านนาถัง

Pin It