Log in
updated 9:25 PM, Jun 17, 2022 Asia/Bangkok

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง กพ.ถ 37-018 สายทางบ้านหนองดุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุก

Pin It