แจ้งประกาศผลการประเมินรางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ได้รับเงินรางวัล จำนวน 251,543.20 บาท
จากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง รวมทั้ง 5 ด้าน เท่ากับ 94.83

Pin It