Log in
updated 5:53 PM, Apr 1, 2021 Asia/Bangkok
A+ A A-

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

หรือ สแกนผ่านระบบ QR Code แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน ของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น และไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)

หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ckrcdq

Last modified onวันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563 18:27

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.