Log in

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรงให้กับสูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ ซึ่งจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดในวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

เงินที่ผู้มีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูล และทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป

กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้

 • ม.ค. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 10 ม.ค.63
 • ก.พ. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 7 ก.พ.63
 • มี.ค. 2563 จ่าย > อังคารที่ 10 มี.ค.63
 • เม.ย. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 10 เม.ย.63
 • พ.ค. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 8 พ.ค.63
 • มิ.ย. 2563 จ่าย > พุธที่ 10 มิ.ย.63
 • ก.ค. 2563 จ่าย > ศุกร์ที่ 10 ก.ค.63
 • ส.ค. 2563 จ่าย > จันทร์ที่ 10 ส.ค.63
 • ก.ย. 2563 จ่าย > พฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.63

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง จึงขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพโปรดตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งความประสงค์ในการรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากเงินไม่เข้าบัญชีดังกล่าวให้ท่านมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีรับเบี้ยความพิการ)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบัญชี (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทน)

เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการจ่ายตกเบิกย้อนหลัง (2 เดือน) ในเดือนถัดไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โทร 055 761 142 ในวันและเวลาราชการ

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.