Log in
updated 3:09 PM, Nov 17, 2020 Asia/Bangkok
A+ A A-

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…
  • 0

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง)…
  • 0

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 "เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป" โดยประชาชนสามารถชำระภาษีที่ดินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ
  • 0

โครงการขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลถ้ากระต่ายทอง เข้าร่วม "โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)" การลดขยะด้วยแนวคิด 3R 3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse…
  • 0

รวมพลังสู้ "ฝุ่น PM 2.5"

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
  • 0

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรงให้กับสูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ ซึ่งจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดในวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ…
  • 0

รวมพลัง ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เชิญชวนคนไทยร่วมใจกันรณรงค์ “รวมพลัง ร่วมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ชาวบลดภาวะโลกร้อน” อย่างจริงจัง ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ โดยการเปลี่ยนมาพกถุงผ้าเมื่อไปช้อปปิ้ง หรือไม่รับถุงเมื่อซื้อของน้อยชิ้น เพื่อลดปริมาณขยะ ลดการตัดต้นไม้ ลดปัญหาโลกร้อน
  • 0

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2562

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง…
  • 0

อบรมโครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ทำไม้กวาดดอกหญ้า"

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น "ทำไม้กวาดดอกหญ้า" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
  • 0

ขั้นตอนการชำระภาษี

คำแนะนำและขั้นตอนการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ภาษีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ เช่น บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร…
  • 0

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/cp573510/public_html/tamkrataitong.go.th/templates/gk_news2/html/com_k2/templates/default/category.php on line 207