Log in
updated 11:27 AM, Sep 27, 2022 Asia/Bangkok

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ตามที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้…
 • 0

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตตำบลถ้ำกระต่ายทอง ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน
 • 0

เจอ - แจก - จบ

สำหรับประชาชน หมู่ที่ 2, 9, 10, 14 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ที่มีผลตรวจ ATK+ ให้ติดต่อ รพ.สต.โพธิ์พัฒนา ตามเบอร์โทรด้านล่าง ผู้ที่มีผล ATK + ท่านสามารถขอรับคำปรึกษา เรื่องการรักษาพยาบาลได้แล้ววันนี้ ที่ รพ.สต.อ.พรานกระต่าย ทุกแห่ง เบอร์ติดต่อ รพ.สต.ใกล้บ้าน รพ.สต.บางลาด 096-020-8875 รพ.สต.ท่าไม้ 099-223-0727 รพ.สต.วังชะโอน 086-440-7634 รพ.สต.วังควง 086-440-7635…

Media

 • 0

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง ขอเฃิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ ตาม QR-Code ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565
 • 0

วันดินโลก

“วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลก 60,000 คน จะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การเกิดขึ้นของ “วันดินโลก (World Soil Day)” มีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน…
 • 0

ขั้นตอนการชำระภาษี

คำแนะนำและขั้นตอนการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ภาษีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ากระต่ายทอง จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่มิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ เช่น บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ…
 • 0

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2562

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2562 ขยายระยะเวลาการชำระภาษีเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2562 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากชำระภาษีภายในกำหนด ติดต่อขอรับแบบและยื่นชำระภาษีได้ที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โทร. 055-761142
 • 0

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563

ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยกเลิก แต่เก็บได้ในกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 ขยายระยะเวลาการชำระภาษีเป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากชำระภาษีภายในกำหนด ติดต่อขอรับแบบและยื่นชำระภาษีได้ที่ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โทร. 055-761142
 • 0

รวมพลังสู้ "ฝุ่น PM 2.5"

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 • 0

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ด้วยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินโดยตรงให้กับสูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิ ซึ่งจะโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ/ผู้รับมอบอำนาจแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ทั้งนี้ กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดในวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น
 • 0

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน

กระทรวงมหาดไทยได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 "เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการทั่วไป" โดยประชาชนสามารถชำระภาษีที่ดินได้ตั้งแต่เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 โดยไม่เสียค่าปรับ
 • 0