Main menu

วันที่ 12 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับเกียรติจากอาจารย์สันติ อภัยราช อาจารย์ 3 ระดับ 9 ผู้เชีั่ยวชาญการพูดในท่ีชุมชน เป็นวิทยากร

Pin It

FacebookG+TwitterRSS