Log in

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
  1. ผอ.กุลยาสิริ ณ เชียงใหม่ ผอ. กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
  2. นางสาวธัญญรัศม์ ทองคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
  3. ผอ.หัตทยา บุญธรรม นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
  4. นางสาวสมัชญา กั๊กหนู นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร

Pin It