Log in

โครงการกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำกระต่ายทอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด สร้างเสริมสุขภาพร่างภายและจิตใจให้แข็งแรง รู้รักสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวตำบลถ้ำกระต่ายทอง

 

 • ads-01.jpg
 • ads-02.jpg
 • ads-03.jpg
 • ads-04.jpg
 • ads-05.jpg
 • ads-06.jpg
 • ads-07.jpg
 • ads-08.jpg
 • ads-09.jpg
 • ads-10.jpg
 • ads-11.jpg
 • ads-12.jpg
 • ads-13.jpg
 • ads-14.jpg
 • ads-15.jpg
 • ads-16.jpg
 • ads-17.jpg
 • ads-18.jpg
 • ads-19.jpg
 • ads-20.jpg
 • ads-21.jpg
 • ads-22.jpg
 • ads-23.jpg
 • ads-24.jpg
 • ads-25.jpg
 • ads-26.jpg
 • ads-27.jpg
 • ads-28.jpg
 • ads-29.jpg
 • ads-30.jpg
 • ads-31.jpg
 • ads-32.jpg
 • ads-33.jpg
 • ads-34.jpg
 • ads-35.jpg
 • ads-36.jpg
 • ads-37.jpg
 • ads-38.jpg
 • ads-39.jpg
 • ads-40.jpg
 • ads-41.jpg
 • ads-42.jpg
 • ads-43.jpg
 • ads-44.jpg
 • ads-45.jpg

Pin It