Log in

ดำเนินงานขยายเขตไฟฟ้าเกษตร จุดหนองสองตอน พร้อมรับการใช้งาน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย ร่วมดำเนินนงานขยายเขตไฟฟ้าเกษตร บริเวณ หนองสองตอน หมู่ที่ 4 บ้านขอนทองคำ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยมีการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมการใช้งานให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เพิ่มความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ ของประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

Pin It