Log in

กลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เข้าทำการเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่พักคอย

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายบุญมี การะเวกและนายประทวน เกตุนาค รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นายมิ่งภพ ศรีชะบา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำกลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เข้าทำการเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่พักคอย (เพิ่มเติม) ตำบลถ้ำกระต่ายทอง สำหรับรองรับผู้เข้าพักคอยของตำบลถ้ำกระต่ายทอง ณ บริเวณสวนป่า พุทธชะยันตี วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย โดยนโยบายของ นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในความห่วงใยที่ต้องดำเนินการจัดการก่อสร้างและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อจำนวนของประชาชนชาวตำบลถ้ำกระต่ายทอง

 • vgd-01.jpg
 • vgd-02.jpg
 • vgd-03.jpg
 • vgd-04.jpg
 • vgd-05.jpg
 • vgd-06.jpg
 • vgd-07.jpg
 • vgd-08.jpg
 • vgd-09.jpg
 • vgd-10.jpg
 • vgd-11.jpg
 • vgd-12.jpg
 • vgd-13.jpg
 • vgd-14.jpg
 • vgd-15.jpg
 • vgd-16.jpg
 • vgd-17.jpg
 • vgd-18.jpg
 • vgd-19.jpg
 • vgd-20.jpg

Pin It