Log in

ดำเนินการพ่นหมอกควันเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ สร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 10 หมู่บ้าน ในตำบลถ้ำกระต่ายทอง

Pin It