Log in
updated 8:26 AM, Sep 17, 2020 Asia/Bangkok
A+ A A-

พ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยนายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง คณะผู้บริหารและหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม. ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อเป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้สามารถไปแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก

ลงสำรวจจุดดำเนินการโครงการพัฒนาถนนและแหล่งน้ำ โดยงบประมาณจาก อบจ.ในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

นายสุนทร  รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ได้ลงสำรวจจุดดำเนินการโครงการพัฒนาถนนและแหล่งน้ำ โดยงบประมาณจาก อบจ.ในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดย นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชนได้นำสำรวจในแต่ละจุดที่ดำเนินการโครงการในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาทางถนนและแหล่งน้ำให้กับประชาชน

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

อบต.ถ้ำกระต่ายทอง เพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ดำเนินการมอบเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อจากการดำเนินชีวิตประจำวัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

โดยได้มอบหมายภารกิจแก่ นายประทวน  เกตุนาค  รองนายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่พี่น้องประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง

โครงการขุดลอกคลองพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใยวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยช่าง อบจ.ก.พ. ได้นำพาผู้รับจ้างชี้จุดดำเนินการโครงการขุดลอกคลองพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งบ่อสะเดา (คลองพระร่วง) โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็ก และมอบของขวัญที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คณะผู้บริหาร

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ประชาชนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ฝ่ายปกครองอำเภอพรานกระต่าย และสถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย ร่วมพัฒนาวัดโพธิบัลลังก์ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธื์พัฒนา ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดยนายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงกลาง

ในการจัดการภัยแล้ง จากความเดือดร้อนของประชาชน นายสมเดช  คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับสำนักงานป้องกัยและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านป่าแดงกลาง

โครงการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดยนายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดี พลังของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใสในการทำงาน เพื่อบริการประชาชน

ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดงมะไฟ

นายสมเดช คมขำ นายก อบต.ถ้ำกระต่ายทอง ติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดงมะไฟ ดำเนินโครงการกว่า 90% เพื่อเป็นเส้นทางการจราจรที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างตำบลพรานกระต่าย ที่มีประสิทธิภาพเชื่อว่าเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตำบลถ้ำกระต่ายทองต่อไป

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมถึงเหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันดำเนินการในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ คลองพระร่วง (ทดตาทา) หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง นำโดยนายสมเดช  คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพรานกระต่าย โดย ดร.ปรีชา  แก้วสุข ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และทีนงานจากการไฟฟ้าส่วนถูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย บูรณาการร่วมกันในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง

ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย

    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายสมเดช คมขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านที่ประสบเหตุวาตภัย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 2 จากลมพายุเมื่อคืนวันที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ไปต้นไป โดยมีบ้านที่ได้รับประสบเหตุวาตภัยอยู่หลายหลังคาเรือน