By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
161 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 น. - 16.30 น.

เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

    "ตำบลเศรษฐกิจดี  มีเมืองน่าอยู่  รอบรู้เทคโนโลยี  อนามัยดีถ้วนหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต"

พันธกิจ/เป้าประสงค์

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการของประชาช
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต รวมทั้งส่งเสริมด้านการเกษตร
  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  6. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
  7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองได้กำหนดยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล