นายสุชาติ ตาลุสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 094-749-7629


นายธงชัย นาเจริญ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายอิสระ แพงสารี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายวิทวัฒน์ แก้วแสนตอ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาวพรรณิษา  พลขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Pin It