Log in
updated 3:09 PM, Nov 17, 2020 Asia/Bangkok
A+ A A-

สำนักงานปลัด

 
นายมิ่งภพ  ศรีชะบา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายดำเนิน เงินทอง

หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาววีรวรรณ ชอบธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย น้อยนารถ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอนุฉรา โพธิบัลลังค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาววาสนา ภู่จีน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเสกสรร สงวนศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายเฉลิมพล แซ่ตั้ง
พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถบรรทุกน้ำ)


นายธรรมรัตน์ ปักธงชัย
พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง)


นางสาวสันธิลา เล็กสุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจำรุญ รอดกสิกรรม
คนงานทั่วไป


นางสมพิศ ทองคำ
นักการภารโรง

นายจรัล สาคร
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดับเพลิง)


นายวีระ วิสุทธิ์วงศ์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดับเพลิง)

Pin It