Log in

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
ว่าง
 
 
นายดำเนิน เงินทอง

หัวหน้าสำนักปลัด
 086-543-4935
 

นางสาววีรวรรณ ชอบธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย น้อยนารถ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอนุฉรา โพธิบัลลังค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายสิทธิพงษ์ เย็นอ่อน
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาววาสนา ภู่จีน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวจิราพร คมขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสันธิลา เล็กสุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเฉลิมพล แซ่ตั้ง
พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถบรรทุกน้ำ)


นายธรรมรัตน์ ปักธงชัย
พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง)


นายจำรุญ รอดกสิกรรม
คนงานทั่วไป


นายวีระ วิสุทธิ์วงศ์
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดับเพลิง)


นายจรัล สาคร
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานดับเพลิง)


นางสมพิศ ทองคำ
นักการภารโรง
 

 

Pin It