Log in

ส่วนบริหาร


นายสมเดช คมขำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 086-210-7243

นายบุญมี  การะเวก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 090-690-9082

นายประทวน เกตุนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 085-539-0347


นายชัยชนะ ปานเพชร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 087-310-5803

Pin It