Main menu


นางสุภัค สุวรรณเจริญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางนงนุช สหะชาติ

ครู คศ.1


นางสาวชนิกานต์ กัลพฤกษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวภัทรานิษฐ์ อินทพงษ์

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวจิราพร คมขำ

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวอรอนงค์ สหะชาติ

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางจำเริญ ศรีคะเรศ

แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Pin It

FacebookG+TwitterRSS